آتین ابر

  • کسب گواهی نامه ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات کشور جمهوری اسلامی ایران.
  • کسب پروانه پزشکی و مجوز ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
  • کسب تاییدیه کاهش فشار از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهید بهشتی.
  • کسب تاییدیه اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
  • کسب لوح تقدیر و عنوان کارآفرین برتر استان گلستان در سال 1395.
  • کسب تندیس و دیپلم افتخار در مسابقات بین المللی شیراز.
  • کسب تندیس و گواهی حضور در مسابقات علم تا عمل.
  • کسب تاییدیه صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

گواهی ثبت اختراع

گواهی نامه ثبت اختراع سال 1391

پروانه ساخت پزشکی

دارای پروانه ساخت وسیله پزشکی به کد 12475:UMADNS

تندیس مسابقات بین المللی شیراز

کسب تندیس و دیپلم افتخار در مسابقات بین المللی شیراز

نمایشگاه علم تا عمل

حضور در نمایشگاه علم تا عمل،اسفند 93

تایید صلاحیت موسسه

تایید صلاحیت موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

 

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به آتین ابر آریا می باشد.